Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

wznowienie dziaalnoci od 15 czerwca 2020 1 20200609 1721044392Po blisko trzech miesiącach zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa Centrum Kultury w Niepołomicach wznawia działalność domów kultury.  
W pierwszym etapie, od 15 czerwca 2020,  zgodnie z wytycznymi rządowymi i ustaleniami ze służbami sanitarnymi rozpoczynamy wznawiać część zajęć stacjonarnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – indywidualnych i organizowanych w małych grupach, z wyłączeniem m.in. zajęć dla seniorów, tj. osób powyżej 60. roku życia.

Z dniem 15 czerwca 2020 nie wznawiają działalności: Filia Centrum Kultury Niepołomice Jazy oraz Dom Kultury w Zakrzowie. O terminie ich otwarcia będziemy informować w późniejszym terminie.

Maksymalna liczba uczestników mogących jednocześnie przebywać w domu kultury oraz w każdym pomieszczeniu została określana indywidualnie dla każdego budynku tak, by zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu społecznego oraz wymaganej powierzchni 10 m2 na osobę. Część zajęć będzie organizowana na świeżym powietrzu – na terenach przylegających i na boiskach.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zobowiązane są zapoznać się z zasadami uczestnictwa oraz złożyć w domu kultury zgłoszenie kontynuacji uczestnictwa w warsztatach/zajęciach.

Regulamin udziału w warsztatach i zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach w podległych domach kultury
od dnia 15 czerwca 2020 - w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 uczestników warsztatów i zajęć oraz pracowników domów kultury, osoby  zobowiązane są do zachowania poniżej określonych zasad i wymogów sanitarnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, innymi aktami prawnymi regulującymi procedury reżimu sanitarnego oraz w uzgodnieniu w Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Centrum Kultury w Niepołomicach wznawia działalności w stopniu ograniczonym.
Stopniowo wznowione zostają zajęcia indywidualne i organizowane w małych grupach, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników nadal zostają zawieszone zajęcia dla seniorów, tj. osób powyżej 60 roku życia, osób przewlekle chorych, jako grup szczególnego ryzyka.

Zasady ogólne:

1. Od dnia 15 czerwca 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach w podległych domach kultury.
2. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w warsztatach i zajęciach oraz oświadczenia dotyczącego zgłoszenia kontynuacji uczestnictwa w warsztatach/zajęciach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak choroby zakaźnej, nie przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami w kwarantannie lub osobami, u których stwierdzono zakażenie Covid-19, jak również nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.
4. W budynku wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki mogą być zdjęte dopiero w sali, na czas zajęć.  
5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek korzystania z płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach przy wejściu.
6. Wszystkie osoby przebywające w budynku obowiązuje zasada dystansowania społecznego i zachowania odległości minimum 2 metrów od innych uczestników i pracowników.
7. W zajęciach może brać udział maksymalnie 12 uczestników pod warunkiem zachowania 10 m2 powierzchni na osobę i 2 m dystansu. Poszczególne pracownie i sale w domach kultury oznakowane zostały informacją o maksymalnej liczbie uczestników.
8. Do budynku uczestnicy wchodzą samodzielnie, bez osoby towarzyszącej. Rodzic zostawiają dziecko instruktorowi w holu przy wejściu, a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie. Na zajęcia należy przychodzić 5 - 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła należy zaczekać przed wejściem zachowując dystans.
9. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać wyłącznie na zewnątrz budynku.
10. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy. Ilość uczestników jest dostosowana do wielkości pracowni. Osoby wcześniej nie zgłoszone nie zostaną przyjęte.
11. Pracownicy domów kultury prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup spotykających się w domu kultury w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników koronawirusem SARS-CoV-2
12. W budynku nie ma możliwości korzystania z szatni.
13. W budynku nie ma możliwości korzystania z naczyń wielokrotnego użytku.
14. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy buforowe między uczestnikami/ grupami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję.
15. Nie ma możliwości przebywania w budynku osób, które nie są uczestnikami zajęć.
16. Rodzice dokonują płatności za zajęcia po wejściu uczestników do sali zajęć, z zachowaniem dystansu społecznego.

Dodatkowe zasady wynikające ze specyfiki warsztatów/zajęć:

warsztaty taneczne, baletowe i umuzykalniające
1. Na zajęcia uczestnicy przychodzą w dostosowanych strojach, obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku, okrycie wierzchnie i obuwie chowane jest do własnej torby i zabierane ze sobą do sali.
2. Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do sali i przed jej opuszczeniem.
3. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.
4. Uczestnicy nie mogą wymieniać się żadnym sprzętem i przyrządami do ćwiczeń, a wykorzystane podczas zajęć są dezynfekowane lub odkładane na okres 5 dni.
5. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane są w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu /boiskach i terenach zielonych przy domach kultury/
6. Możliwe są tylko te zajęcia taneczne, które nie wymagają kontaktu osób/ możliwy taniec w parach tylko osób spokrewnionych i zamieszkujących wspólnie
7. Podczas zajęć wykonywane są tylko ćwiczenia w pozycjach wysokich oraz bez możliwości wymieniania się rekwizytami/ sprzętem/pomocami.

warsztaty/indywidualne lekcje gry na instrumencie

Uczestnicy grają na własnych instrumentach, każdorazowo przyniesionych z domu – gitara, flet, keyboard, pałeczki do perkusji, wyjątek stanowi pianino, które będzie dezynfekowane po każdym uczestniku.

warsztaty artystyczno – plastyczne i rękodzielnicze
1. Uczestnicy otrzymują wydzielony komplet materiałów realizacyjnych, które po zakończonych zajęciach odkładane są w podpisanych pudełkach na minimum 5 dni.
2. Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane  w jedno miejsce, dezynfekowane i przechowywane oddzielnie do następnych zajęć – 5 dni.
3.  Wykonane - zakończone prace są zabierane do domu lub oczekują do następnych zajęć
w indywidualnych podpisanych pudełkach.
4. Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

warsztaty teatralno – literackie
1. Podczas zajęć i prób obowiązuje zasada dystansu 2 m.
2. Przygotowane przedstawienia nie mogą być prezentowane publicznie do odwołania.  

warsztaty konstrukcyjno – techniczne

1. Zajęcia modelarstwa lotniczego odbywają się tylko w dni pogodne, na wolnym powietrzu.
2. Zajęcia konstrukcyjne mogą się odbywać pod warunkiem przygotowania indywidualnych zestawów, ich dezynfekcji bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć, na oczach instruktora prowadzącego placówkę.

warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne

1. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu /boisku i terenach zielonych przy domach kultury/
2. Uczestnicy przychodzą w stroju treningowym, obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku, okrycie wierzchnie i obuwie chowane jest do własnej torby i zabierane ze sobą do sali.
3. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po zakończeniu zajęć.
4. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
5. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.

warsztaty i zajęcia indywidualne /językowe, przedmioty ścisłe, itp./

1. Uczestnicy pracują wyłącznie z własnymi materiałami i pomocami, które każdorazowo zabierają ze sobą do domu.
2.  Nie ma możliwości wymieniania się podręcznikami, pomocami i sprzętem.

DO  ODWOŁANIA  ZAWIESZONE POZOSTAJĄ:
1. Zajęcia dla seniorów tj. osób powyżej 60 r.ż. oraz osób przewlekle chorych.
2. Zespołowe zajęcia taneczne w kontakcie bezpośrednim.
3. Zespołowe zajęcia wokalne.
4. Zajęcia kulinarne.
5. Gry i zajęcia w bliskim kontakcie – gry planszowe, szachy, karate, gry i zabawy zespołowe.
6. Wszystkie spotkania w domach kultury, w tym spotkania Kół Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń, spotkania sołtysów z mieszkańcami itp.  
7.  Najem lokali.

Postanowienia końcowe

1. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa określone przez Centrum Kultury w Niepołomicach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
2. Jestem świadomy możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych uczestników zajęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
3. Wyrażam zgodę na konieczne ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego lub w celu ochrony żywotnych interesów (art. 6 i 9 RODO) lub w celu spełnienia innego obowiązku prawnego przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach.
4. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich podanych zasad.
5. Procedury obowiązują do odwołania.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach dla pracowników, obsługi, uczestników
1. Zapewnione zostają środki do dezynfekcji - płyny dezynfekcyjne, mydło ze środkiem do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe dla pracowników.  
2. Pracownicy mają zapewnione maseczki ochronne i przyłbice na terenie obiektu.
3. Wywieszone zostały w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, na tablicach przy wejściu zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
4.Zapewniono pracownikom sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów dotykowych.
5. Ustawiono przesłony ochronne z pleksi w punkcie kontaktu pracownika z uczestnikiem i przyjmowania odpłatności za zajęcia /pomieszczenie biurowe/.
6. Pracownicy mają obowiązek dopilnować, by uczestnicy dezynfekowali dłonie zgodnie z ustaleniami regulaminu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos w budynku /poza salą zajęć/.
7. Wprowadzono limity osób w poszczególnych pomieszczeniach, a informację wywieszono na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń.
8. Wprowadzono zakaz korzystania z szatni.
9. Wprowadzono zakaz oczekiwania rodziców na dzieci wewnątrz budynku.
10. Istnieje możliwość korzystania z toalety, wyposażonej w mydło antybakteryjne i ręczniki papierowe.
11. Obowiązuje zakaz korzystania przez uczestników z naczyń wielokrotnego użytku/naczynia jednorazowe/.
12. Ograniczono liczbę osób przebywających w toaletach do 1 osoby na dwa oczka.
13. Pracownicy zobowiązani są do bieżącej dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniu socjalnym i innych często dotykanych powierzchni.
14. Wyznaczono pomieszczenia lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
15. Wprowadzono zalecenie realizacji zajęć przy otwartych oknach i obowiązkową przerwę buforową 15 min. po każdej grupie i uczestniku przeznaczoną na wietrzenie i dezynfekcję.
16. Wywieszono na tablicach informacyjnych potrzebne numerów telefonów do stacji sanitarno - epidemiologicznej w Wieliczce i służb medycznych.
17. W Domu Kultury w Zakrzowie, gdzie nie ma możliwości wietrzenia, wznowienie działalności będzie możliwe po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcję systemu wentylacji wymuszonej.
18. Zawieszono do odwołania najmy lokali, spotkania sołtysów z mieszkańcami i zbieranie opłat lokalnych, spotkania Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kół Gospodyń, zajęcia i warsztaty w bliskim dystansie.

Wytyczne dla pracowników Centrum Kultury w Niepołomicach
1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
2. W pracy jako osłonę nosa i usta należy nosić przyłbicę, ewentualnie maseczkę ochronną,  regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków lub zakładać rękawice ochronne.
3. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników - minimum 2 metry.
4. Regularnie często i dokładnie należy myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
5. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i wymyć ręce.
6. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Należy utrzymać stanowisko pracy w czystości, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
9. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i rozmowy wewnętrzne, w miarę możliwości zachować dystans społeczny minimum 2 m.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika/ uczestnika zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Każdy przypadek opisany w pkt.1 powoduje, że instruktor domu kultury określa obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadza rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Instruktor ustala listę pracowników oraz uczestników obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywał uczestnik i stosuje się do zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załącznik nr 1
do Regulaminu udziału w warsztatach i zajęciach organizowanych
przez  Centrum Kultury w Niepołomicach i w podległych domach kultury
od dnia 15 czerwca 2020 w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zgłoszenie kontynuacji uczestnictwa w warsztatach/zajęciach
w Domu Kultury w ………………………………………………..
w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2


Imię i nazwisko uczestnika: .........................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………….……….
tel. kontaktowy uczestnika zajęć /rodzica/opiekuna prawnego …………………….…………..

Deklaruję chęć korzystania z warsztatów/zajęć

……………………………………..………….. …………………………………………………………

organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach

w Domu Kultury w …………………………………………………..….……

od dnia .......................................................... 2020 roku

1.    Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurami i reżimem sanitarnym obowiązującym
w instytucji od dnia 15 czerwca 2020 r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz pouczenia swojego dziecka o zakresie wymogów sanitarnych.
2.    Oświadczam, że nikt z moich domowników nie jest chory na koronawirus SARS-CoV-2, nie jest objęty kwarantanną, ani też nie miał kontaktu z osobą chorą, pozostającą w kwarantannie.
3.    Zobowiązuję się do mojej/dziecka obecności na warsztatach/zajęciach tylko wówczas, gdy nie będą u mnie/dziecka występowały żadne niepokojące objawy chorobowe.

Jestem świadom, że osoby, które nie dostosowują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa zostaną upomniane przez pracowników, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie instytucji.


.......................................................                                     ……………………………………………..
  miejsce i data                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego/
                                                                                             pełnoletniego uczestnika