Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

regulamin sanitarny aktualizacja 1 20201017 1944172753Regulamin sanitarny udziału w warsztatach i zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach w domach kultury
w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

AKTUALIZACJA

Zgodnie z rozporządzeniami i wytycznymi Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury w Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zaktualizowane zostają wewnętrze zasady bezpieczeństwa w  Centrum Kultury w Niepołomicach i domach kultury w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 uczestników warsztatów i zajęć oraz pracowników domów kultury, wszystkie osoby zobowiązane są do zachowania poniżej określonych zasad i wymogów sanitarnych.

W domach kultury prowadzone są warsztaty i zajęcia indywidualne, organizowane
w grupach do 12 osób, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne uczestników oferty kulturalnej monitorowana jest aktualna sytuacja, wytyczne i obostrzenia w wyniku, których zakres prowadzonych działań może być w każdej chwili ograniczony lub rozszerzony.

Zasady ogólne:

1. Centrum Kultury w Niepołomicach prowadzi w domach kultury warsztaty i zajęcia, w których mogą brać udział wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani też nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust.1 zobowiązana jest do powstrzymania się od udziału w zajęciach i wejścia do budynku.
3. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w warsztatach i zajęciach oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach/zajęciach w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
4. Od uczestników warsztatów oraz osób wchodzących do budynku są pobierane dane osobowe i kontaktowe na wypadek stwierdzenia, u którejś z osób zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane służbom sanitarnym w celu szybkiego kontaktu i prowadzenia dalszego postępowania epidemiologicznego.
5. Prowadzona ewidencja i uzyskane w ten sposób dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie, licząc od niedzieli kończącej tydzień, w którym były pobrane.
6. W budynku wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos, również przez cały czas zajęć. Z noszenia maseczki zwolnione są tylko dzieci do chwili ukończenia 5 r.ż. 
7. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej - maseczki, przyłbice.
8. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek korzystania z płynu odkażającego ręce zapewnionego przez instytucję, znajdującego się w dozownikach przy wejściu.
9. Wszystkie osoby przebywające w budynku obowiązuje przestrzeganie zasada dystansu społecznego, zachowania odległości minimum 2 metrów od innych uczestników i pracowników.
10. W zajęciach może brać udział maksymalnie 12 uczestników pod warunkiem zachowania 10 m2 powierzchni na osobę i 2m dystansu. Poszczególne pracownie i sale w domach kultury oznakowane zostały informacją o maksymalnej liczbie uczestników.
11. Do budynku uczestnicy wchodzą samodzielnie, bez osoby towarzyszącej. Rodzic zostawiają dziecko instruktorowi przy wejściu, a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie. Na zajęcia należy przychodzić 5 - 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła należy zaczekać przed wejściem zachowując dystans.
12. Nie tworzy się poczekalni dla rodziców. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać wyłącznie na zewnątrz budynku.
13. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy. Ilość uczestników jest ograniczona i dostosowana do wielkości pracowni. Osoby wcześniej nie zgłoszone mogą zostać nie przyjęte.
14. W okresie jesienno - zimowym istnieje możliwość korzystania z szatni /co 3 wieszak/.
15. Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku.
16. W budynku nie ma możliwości korzystania z naczyń wielokrotnego użytku.
17. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy buforowe między uczestnikami/grupami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję.
18. Rodzice dokonują płatności mogą wejść do budynku po wejściu uczestników do sali zajęć, z zachowaniem dystansu społecznego.

Dodatkowe zasady wynikające ze specyfiki warsztatów/zajęć:
Warsztaty taneczne, baletowe i umuzykalniające
1. Na zajęcia uczestnicy przychodzą w dostosowanych strojach, obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku, obuwie chowane jest do własnej torby i odkładane w wyznaczone miejsce.
2. Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do sali i przed jej opuszczeniem.
3. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.
4. Uczestnicy nie mogą wymieniać się żadnym sprzętem i przyrządami do ćwiczeń, a wykorzystane podczas zajęć są dezynfekowane lub odkładane na okres 5 dni.
5. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane są w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu.
6. Możliwe są tylko te zajęcia taneczne, które nie wymagają kontaktu osób/ możliwy taniec w parach tylko osób spokrewnionych i zamieszkujących wspólnie lub cały czas w maseczkach.
7.  Podczas zajęć wykonywane są tylko ćwiczenia, które nie wymagają wymiany rekwizytów sprzętu lub pomocy.

Warsztaty i indywidualne lekcje gry na instrumencie

Uczestnicy grają na własnych instrumentach, każdorazowo przyniesionych z domu – gitara, keyboard, pałeczki do perkusji, wyjątek stanowi pianino, które jest dezynfekowane po każdym uczestniku.

Warsztaty wokalne, wokalno instrumentalne, indywidualne lekcje śpiewu
1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 - 2 m.
2. W pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się tylko warsztaty dla maksymalnej liczby 5 osób.
3. Warsztaty i próby zespołów powyżej 5 osób mogą być realizowane jedynie w na świeżym powietrzu.

Warsztaty artystyczno – plastyczne i rękodzielnicze
1.  Uczestnicy otrzymują wydzielony komplet materiałów realizacyjnych, które po zakończeniu zajęć odkładane są w podpisanych pudełkach na okres 3 - 5 dni.
2. Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane we wskazane miejsce i dezynfekowane.
3. Wykonane - zakończone prace są zabierane do domu lub oczekują do następnych zajęć w indywidualnych, podpisanych pudełkach.
4. Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

Warsztaty teatralno – literackie

1. Podczas zajęć i prób obowiązuje zasada dystansu 2 m lub założenie maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników.
2. Przygotowane przedstawienia nie mogą być prezentowane publicznie do odwołania.  

Warsztaty konstrukcyjno – techniczne i w bliskim kontakcie

1. Zajęcia modelarstwa lotniczego w miarę możliwości odbywają się na wolnym powietrzu lub przy zachowaniu dystansu minimum 2 m.
2. Zajęcia konstrukcyjne mogą się odbywać pod warunkiem przygotowania indywidualnych zestawów, ich dezynfekcji bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć, na oczach instruktora prowadzącego placówkę.
3.  Nauka gry w szachy może odbywać się tylko przy założonych maseczkach ochronnych przez obydwu graczy. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po zakończeniu zajęć.

Warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne - ZAWIESZONE OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

1. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia realizowane są w pierwszej kolejności na świeżym powietrzu.  
2. Uczestnicy przychodzą w stroju treningowym, obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku, obuwie chowane jest do własnej torby i zabierane ze sobą do sali.
3. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po zakończeniu zajęć.
4. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
5. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.

Warsztaty i zajęcia indywidualne /językowe, przedmioty ścisłe, itp./

1. Uczestnicy pracują wyłącznie z własnymi /indywidualnie przydzielonymi materiałami i pomocami.
2. Nie ma możliwości wymieniania się podręcznikami, pomocami i sprzętem.
3. Wyposażenie i pomoce własne każdorazowo zabierane są ze sobą do domu.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne do odwołania zawieszone są:
1. W trosce o zdrowie seniorów zajęcia dla osób powyżej 60 r.ż. oraz osób przewlekle chorych.
2. Zespołowe zajęcia wokalne w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Zajęcia kulinarne.
4. Gry i zajęcia w bliskim kontakcie m.in. – gry planszowe, karate, gry i zabawy zespołowe.
5. Wszystkie spotkania, zgromadzenia i zebrania w domach kultury, m.in. spotkania Kół Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń, sołtysów z mieszkańcami, zbieranie podatków lokalnych.
6. Najem i użyczanie lokali.

Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na konieczne ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego lub w celu ochrony żywotnych interesów (art. 6 i 9 RODO) lub w celu spełnienia innego obowiązku prawnego przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach.
1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałam w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID 19 na podstawie z art.6 ust.1 lit. a, c, e oraz art.9 ust.2 lit. a, c, i  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni, licząc od niedzieli kończącej dany tydzień, w którym dane osoby były pobierane.   
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałam w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID 19

Postanowienia końcowe
1. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie procedury bezpieczeństwa określone przez Centrum Kultury w Niepołomicach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
2. Jestem świadomy możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych uczestników zajęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
3. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich podanych zasad.
4. Pracownicy Centrum Kultury są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad i wytycznych epidemiologicznych, a w uzasadnionych przypadkach do poproszenia o opuszczenie obiektu.
5. Określone w REGULAMINIE procedury obowiązują do odwołania.

Pamiętaj o maseczce, zasadach higieny i  zachowaniu bezpiecznych odległości –
dbaj o siebie i innych