facebook_page_plugin

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tej sytuacji reżimami  sanitarnymi
Centrum Kultury w Niepołomicach wstrzymuje najem lokali we wszystkich  domach kultury,

aż do odwołania.

Centrum Kultury w Niepołomicach oferuje do wynajmu lokale w Domach Kultury, o zróżnicowanej powierzchni użytkowej, co pozwala dobrać odpowiedni lokach do swoich aktualnych potrzeb i charakteru spotkania.
Informacji o szczegółach udzielają instruktorzy Domów Kultury lub Centrum Kultury w Niepołomicach 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 281 11 17

ZASADY NAJMU LOKALI W DOMACH KULTURY
1.Lokale w Domach Kultury wchodzących w skład Centrum Kultury w Niepołomicach mogą być wynajmowane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dyrektorem Centrum Kultury.
2. Umowę, o której mowa w pkt.1 może podpisać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną.
3. Lokale, mogą być wynajmowane pod warunkiem, że nie będzie to zakłócać normalnego toku pracy placówki.
4.Lokale mogą być wynajmowane w szczególności na: spotkania rodzinne i przyjęcia, występy artystyczne i o charakterze kulturalnym, prelekcje, pokazy, szkolenia, spotkania, podmiotom gospodarczym prowadzącym zajęcia edukacyjne i pro zdrowotne, spotkania organizacji społecznych i pozarządowych
5.Lokale nie będą udostępniane w celu realizacji przedsięwzięć niezgodnych z ogólnie obowiązującym systemem wartości społecznych.
6. Dyrektor ma prawo odmowy najmu lokalu bez uzasadniania, w szczególności jeżeli koliduje to z prawidłową pracą placówki i pracowników, w dni wolne od pracy, młodzieży uczącej się i nie pracującej, wcześniejszych złych doświadczeń z  zainteresowanym najmem.
7. Lokale mogą być wynajmowane wyłącznie na czas realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie.
7. Lokale w Domach Kultury w Chobocie, Zakrzowie, Podgrabiu i Filii Jazy nie są wynajmowane.

ODPŁATNOŚĆ  ZA  NAJEM
1. Lokale są udostępniane za odpłatnością określoną cennikiem.
2. Odpłatność wnoszona jest przed rozpoczeciem najmu, na wskazane w umowie konto bankowe Centrum Kultury w Niepołomicach.
3.Dyrektor może udzielić zniżki w odpłatności, w szczególności: placówkom oświatowym, lokalnym organizacjom społecznym i pozarządowym organizującym imprezy niedochodowe, grupom społecznym realizującym zadania z zakresu kultury.
4. Należność tytułem najmu lokalu liczona jest za każdy dzień udostępnienia lokalu.

UDOSTĘPNIENIE   LOKALU
1. Udostępnienia lokalu w imieniu Centrum Kultury w Niepołomicach dokonuje instruktor prowadzący placówkę.
2. Najemca przyjmuje i zwraca wynajęty lokal na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez instruktora Domu Kultury.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za przebieg najmu, bezpieczeństwo własne i uczestników, p.poż, zachowanie ciszy nocnej, stan udostępnionego wyposażenia przez cały czas trwania najmu.
4.Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w wynajętym lokalu oraz jego zwrotu w niepogorszonym  stanie.
5.W przypadku ewentualnych szkód Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat w pełnej wysokości, w ciągu 7 dni.
6.Szczegółowe warunki najmu lokalu określa umowa najmu.

CENNIK   NAJMU   ZA   1  DOBĘ

                                                  duża sala z dostępem     duża sala bez dostępu
                                                        do kuchni                             do kuchni

Dom Kultury w Ochmanowie.............................  700,00 zł   ...................... 450,00 zł
Dom Kultury w Zakrzowcu    ............................. 600,00 zł    ......................450,00 zł
Dom Kultury. w Słomirogu    ..............................700,00 zł    ......................450,00 zł
Dom Kultury w Zagórzu        ............................. 700,00 zł    ......................450,00 zł
Dom Kultury w Woli Batorskiej .......................... 700,00 zł    ......................400,00 zł
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim ............  700,00 zł    ......................450,00 zł
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej .......  ..........  700,00 zł    ......................450,00 zł

Cennik najmu lokali w Domach Kultury - obowiązujący  od dnia 1 marca 2020 roku

Centrum Kultury w Niepołomicach umożliwia wynajęcie powierzchni na nośnikach reklamowy - w gablotach zewnętrznych zamykanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Domów Kultury.

Zamieszczanie plakatów/afiszy w gablotach ogłoszeniowych odbywa się we wszystkie dni robocze tygodnia. Minimalny okres ekspozycji wynosi 5 dni. Cena obejmuje wywieszenie formaty plakatów oraz wynajem powierzchni odpowiedniego formatu na nośniku reklamowym.
Warunkiem współpracy jest pisemne zgłoszenie w Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26. Więcej informacji: tel. 12 281 11 17 i w wyżej wymienionych Domach Kultury

Zasady najmu powierzchni ekspozycyjnej w gablotach zewnętrznych - zamykanych
1. Ekspozycja plakatów realizowana jest w gablotach Centrum Kultury w Niepołomicach
2. Plakatowanie w oznakowanych, zamykanych gablotach usytuowanych przy Domach Kultury podlega opłatom
a) cena obejmuje zamieszczenie plakatu oraz wynajem powierzchni odpowiedniego formatu na nośniku reklamowym
b) ceny za każdy  dzień ekspozycji określa cennik
c) Zlecenia przyjmuje: Centrum Kultury w Niepołomicach, pon.-pt. w godz.8.00 - 13.00, tel.12 281 11 17 lub uzgodnienia elektronicznie e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) plakaty w odpowiedniej ilości należy dostarczyć do siedziby Domu Kultury, przy którym plakaty będą eksponowane, co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem najmu powierzchni ekspozycyjnej
e) minimalny okres ekspozycji wynosi 5 dni
3. Centrum Kultury może odmówić ekspozycji plakatów. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.
4. Centrum Kultury nie bierze odpowiedzialności za treść dostarczanych plakatów. Za ich treść odpowiada wyłacznie zleceniodawca z tym, że zarówno treść jak i szata graficzna plakatów nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym i normami społecznymi
5. Należność za wykonanie usługi płatna jest z góry, za cały okres ekspozycji, na podstawie faktury.
6. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia należy zgłaszać podczas trwania ekspozycji, po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
7. Centrum Kultury wykona usługę z należytą starannością zgodnie ze złożonym, zamówieniem.
8. Samowolne naklejanie na gablotach traktowane będzie jako niszczenie mienia.

Cennik ekspozycji plakatów w gablotach
A1 -  594 x 841 mm -  4,00 zł     
A2 - 420 x 594 mm - 3,00 zł        A3 - 297 x 420 mm -  2,50 zł
B1 - 1030 x 728 mm - 5,00 zł      B2 - 515 x 728 mm - 3,50 zł        B3 - 364 x 515 mm -  3,50 zł

ZLECENIE  EKSPOZYCJI

Centrum Kultury w Niepołomicach
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zlecam wykonanie usługi ekspozycyjnej plakatów w gablotach zewnętrznych - zamykanych zgodnie z ustaleniami:
1.    Termin ekspozycji: od   .......................do .................. |
2.    Typ ekspozycji: STANDARDOWY
3.    Wyszczególnienie /format x  ilość x miejsce/:
format /A1,A2,A3,B1,B2,B3/ ...........   ilość szt. .................   ilość dni    .................      
4.    PEŁNE dane nabywcy do wystawienia faktury (pełna nazwa, adres siedziby wraz z kodem pocztowym):
..........................................................................................................................................................................

NIP ..................................................

5.    Wartość zlecenia ………………….
6.    Forma płatności: przelew

- fakturę elektroniczną  wysłać na adres e- mail ...............................................
7.    Telefon kontaktowy  ..................................